Take a listen...

Daphne Young's News Radio
reports from:
Atlanta (WSB Radio)
Miami (WIOD Radio)
Las Vegas (KDWN Radio)